آمار معاملات بورس کالا

   از تاریخ:    تا تاریخ:   
نام محصولتولید کنندهنوع قراردادکمترین قیمتقیمت پایانیبیشترین قیمتعرضهقیمت پایهتقاضاحجم معاملهارزش معاملهتاریخ معاملهتاریخ تحویلمحل تحویلعرضه کنندهحداکثر رنج عرضهحداقل رنج عرضه
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040004000360800000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی000074600001396/08/291396/09/05قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان جنوبینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان جنوبیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان شمالینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان شمالیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000090200001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی9020090200902075050045100000001396/08/291396/09/04قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/08/291396/09/04مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077010001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000090200001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی9020090200902050050045100000001396/08/291396/09/04آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040004000360800000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمایلامنقدی9380093800938035003500328300000001396/08/291396/09/04ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمالبرزنقدی000093800001396/08/291396/09/04البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی0000330000001396/08/291396/09/04بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی9020090200902075050045100000001396/08/291396/09/04قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000090200001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی9020090200902050050045100000001396/08/291396/09/04آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسمناننقدی000074600001396/08/291396/09/05سمنانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان جنوبینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان جنوبیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان شمالینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان شمالیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان شمالینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان شمالیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمایلامنقدی9380093800938035003500328300000001396/08/291396/09/04ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8700087000870091/19845/5993967113001396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700370/293270/29323515491001396/08/291396/09/05لیشترسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700346/792246/79221470904001396/08/291396/09/05امام زاده جعفر سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم دورمالبرزنقدی000093800001396/08/291396/09/04البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077010001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
جوجه یک روزه گوشتینوشهر ماکیاننقدی00001600026/5001396/08/291396/09/04انبار عرضه کنندهکشاورزی و دامپروری نوشهر ماکیان00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040004000360800000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی000074600001396/08/291396/09/05قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی88000880008800865/608665/60858573504001396/08/291396/09/05کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی890908909087001409/585759/58567671427651396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8700087000870091/19845/5993967113001396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700370/293270/29323515491001396/08/291396/09/05لیشترسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700346/792246/79221470904001396/08/291396/09/05امام زاده جعفر سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040004000360800000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی000074600001396/08/291396/09/05قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی88000880008800865/608665/60858573504001396/08/291396/09/05کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی88000880008800865/608665/60858573504001396/08/291396/09/05کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی890908909087001409/585759/58567671427651396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسمناننقدی000074600001396/08/291396/09/05سمنانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی0000330000001396/08/291396/09/04بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمایلامنقدی9380093800938035003500328300000001396/08/291396/09/04ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمالبرزنقدی000093800001396/08/291396/09/04البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی9020090200902050050045100000001396/08/291396/09/04آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/08/291396/09/04مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000090200001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077010001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی9020090200902075050045100000001396/08/291396/09/04قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی (مچینگ)820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان جنوبینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان جنوبیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان شمالینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان شمالیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000090200001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/08/291396/09/04مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077010001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی9020090200902075050045100000001396/08/291396/09/04قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000090200001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000090200001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسمناننقدی000074600001396/08/291396/09/05سمنانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
کک متالورژی 5-0کک سازی زرندنقدی720007200072001001007200000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه وتولیدموادمعدنی ایران00
کک متالورژی 5-15کک سازی زرندنقدی000077000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه وتولیدموادمعدنی ایران00
کک متالورژی 80-25کک سازی زرندنقدی000085000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه وتولیدموادمعدنی ایران00
شمش آلیاژ ADC12آلیاژ و ریخته گری فن آوری ذوب گلپایگاننقدی00001029700001396/08/291396/09/07انبار کارخانهآلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان00
شمش آلیاژ AS9U3آلیاژ و ریخته گری فن آوری ذوب گلپایگاننقدی00001029700001396/08/291396/09/07انبار کارخانهآلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان00
شمش آلیاژ AS7U3Gآلیاژ و ریخته گری فن آوری ذوب گلپایگاننقدی00001094640001396/08/291396/09/07انبار کارخانهآلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوشهر ماکیاننقدی00001600026/5001396/08/291396/09/04انبار عرضه کنندهکشاورزی و دامپروری نوشهر ماکیان00
ورق گالوانیزه Gفولاد مبارکه اصفهانسلف (مچینگ)34216034216034216583058301994792800001396/08/291396/11/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی88000880008800865/608665/60858573504001396/08/291396/09/05کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی890908909087001409/585759/58567671427651396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی9020090200902050050045100000001396/08/291396/09/04آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوشهر ماکیاننقدی00001600026/5001396/08/291396/09/04انبار عرضه کنندهکشاورزی و دامپروری نوشهر ماکیان00
ذرت دانه ای (ماده 33)آذربایجان غربینقدی89890902208700102836332647230001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8700087000870091/19845/5993967113001396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)همداننقدی921909219089002488/049709/04965367227311396/08/291396/09/05همدانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8700087000870091/19845/5993967113001396/08/291396/09/05باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700370/293270/29323515491001396/08/291396/09/05لیشترسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی87000870008700346/792246/79221470904001396/08/291396/09/05امام زاده جعفر سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
شمش طلا 995طلای موتهنقدی156869001568690016931930/0090/00347060700001396/08/291396/09/04تهرانتهیه وتولیدموادمعدنی ایران00
شمش طلا 999طلای موتهنقدی157500001575000017000000/0060/00231500000001396/08/291396/09/04تهرانتهیه وتولیدموادمعدنی ایران00
گندم دورمایلامنقدی9380093800938035003500328300000001396/08/291396/09/04ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمالبرزنقدی000093800001396/08/291396/09/04البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمینقدی477800478000434431722966461629980001396/08/291396/09/04انبار کارخانهشرکت صنعتی نوید زر شیمی00
سراتوشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپانقدی00008989055950001396/08/291396/09/05انبار کارخانهشرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)00
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01Mپتروشیمی لرستاننقدی0000461010001396/08/291396/09/04انبار کارخانهشرکت پتروشیمی لرستان00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4507404507404507411011049581400001396/08/291396/09/04انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی4507404507404507411011049581400001396/08/291396/09/04انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف42997042997042997308308132430760001396/08/291396/09/14انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)42997042997042997444418918680001396/08/291396/09/14انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
ورق گرم Bفولاد مبارکه اصفهانسلف (مچینگ)25997025997025997451324513211732966040001396/08/291396/10/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان جنوبینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان جنوبیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان شمالینقدی000082000001396/08/291396/09/05خراسان شمالیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیقزویننقدی000074600001396/08/291396/09/05قزوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی000073080001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ورق گرم Cفولاد مبارکه اصفهانسلف (مچینگ)23500023500023500483448341135990000001396/08/291396/10/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
ورق گرم Bفولاد مبارکه اصفهانسلف25931026143021933770004290011147863100001396/08/291396/10/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
ورق گرم Cفولاد مبارکه اصفهانسلف2350002350002350016610144103386350000001396/08/291396/10/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
ورق گرم Cفولاد مبارکه اصفهانسلف (مچینگ)23500023500023500979097902300650000001396/08/291396/10/30انبار کارخانهفولاد مبارکه اصفهان00
تختال طول کوتاهفولاد خوزستانسلف18335018335018335800080001466800000001396/08/291396/09/30انبار کارخانهفولاد خوزستان00
تختال Cفولاد خوزستانسلف1950001950001950015300153002983500000001396/08/291396/09/30انبار کارخانهفولاد خوزستان00
اسید ترفتالیکپتروشیمی تندگویانسلف2860902860902860910010028609000001396/08/291396/09/22انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077010001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000077530001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی شازندنقدی5325505358205323516801500799684000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/05آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی820008200082001000100082000000001396/08/291396/09/05گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان شرقینقدی9020090200902050050045100000001396/08/291396/09/04آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی0000330000001396/08/291396/09/04بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسمناننقدی000074600001396/08/291396/09/05سمنانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی000077520001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000074600001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسیستان و بلوچستاننقدی000077520001396/08/291396/09/04سیستان و بلوچستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاردبیلنقدی000082000001396/08/291396/09/04اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیایلامنقدی000077520001396/08/291396/09/05ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیسمناننقدی000074600001396/08/291396/09/05سمنانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی000090200001396/08/291396/09/04خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی0000330000001396/08/291396/09/04بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000082000001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی000081490001396/08/291396/09/04خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی902009020090201000100090200000001396/08/291396/09/04کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازندسلف43057043399043057740500215934400001396/08/291396/09/27انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نارنقدی448570461160430572142903407764560001396/08/291396/09/04انبار کارخانهپلی نار00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی4490004523904305784021094361400001396/08/291396/09/04انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پلی پروپیلن نساجی Z30Gپتروشیمی ماروننقدی43057043269043057484352151984360001396/08/291396/09/04انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمینقدی4367004396904305746221091972230001396/08/291396/09/04انبار کارخانهشرکت صنعتی نوید زر شیمی00
گندم خوراکیاصفهاننقدی746007460074601000100074600000001396/08/291396/09/04اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی8149081490814930003000244470000001396/08/291396/09/04گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیلرستاننقدی000074600001396/08/291396/09/04لرستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000074600001396/08/291396/09/04همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی000082000001396/08/291396/09/04فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی000082000001396/08/291396/09/04یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی000074600001396/08/291396/09/05آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/08/291396/09/04انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوشهر ماکیاننقدی00001600026/5001396/08/291396/09/04انبار عرضه کنندهکشاورزی و دامپروری نوشهر ماکیان00
گند