آمار معاملات بورس کالا

   از تاریخ:    تا تاریخ:   
نام محصولتولید کنندهنوع قراردادکمترین قیمتقیمت پایانیبیشترین قیمتعرضهقیمت پایهتقاضاحجم معاملهارزش معاملهتاریخ معاملهتاریخ تحویلمحل تحویلعرضه کنندهحداکثر رنج عرضهحداقل رنج عرضه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف (مچینگ)4059304059304059314014056830200001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903748748276034440001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571888843622480001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371303027711300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510242411162400001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571888843622480001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957113213265433720001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571888843622480001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903726726267915780001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جمنقدی4601904688804550723211012467861790001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی جم00
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی47555047555047555720700332885000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف366790369490363491078484177945460001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371303027711300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066300300147198000001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571888843622480001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920031/66531/6652913180001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920082/23782/2377565804001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957113213265433720001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9200092000920086/28486/2847938128001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200325/072325/07229906624001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)46331046331046331242411119440001396/10/261396/10/30انبار کارخانهشرکت پتروشیمی لرستان00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جمنقدی4601904688804550723211012467861790001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی جم00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)45507045507045507484821843360001396/10/261396/10/30انبار کارخانهشرکت پتروشیمی لرستان00
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی47555047555047555720700332885000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510969644649600001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)49571049571049571308308152678680001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف49571049571049571286220109056200001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف491880499820471526059948870800001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)51473051473051473222211324060001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف499540499540499543745527474700001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف5008305121104905224861254631117960001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910023/46723/4672135497001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100106/517106/5179693047001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100123/424123/42411231584001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910031/78231/7822892162001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100393/004393/00435763364001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200400/214400/21436819688001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200108/265108/2659960380001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی9200092000920056/35956/3595185028001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جمنقدی4601904688804550723211012467861790001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی جم00
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی47555047555047555720700332885000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371202018474200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066240240117758400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903726726267915780001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف366790369490363491078484177945460001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی61750062339058249539020001239530200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510969644649600001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف49571049571049571286220109056200001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریزنقدی0000603530001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)49571049571049571308308152678680001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)51473051473051473222211324060001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف499540499540499543745527474700001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف491880499820471526059948870800001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف5008305121104905224861254631117960001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200115/466115/46610622872001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی000085000001396/10/261396/11/04یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی000085000001396/10/261396/11/04یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)سیستان و بلوچستاننقدی95000950009500145/974145/97413867530001396/10/261396/11/03سیستان و بلوچستانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920032/20732/2072963044001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی92000920009200162/685162/68514967020001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920031/66531/6652913180001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920082/23782/2377565804001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9200092000920086/28486/2847938128001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200325/072325/07229906624001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریزنقدی0000603530001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی0000330000001396/10/261396/11/03بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)4651004651004651016816878136800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف (مچینگ)4059304059304059314014056830200001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف49571049571049571286220109056200001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)49571049571049571308308152678680001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)51473051473051473333316986090001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف499540499540499543745527474700001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)49954049954049954222210989880001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی (مچینگ)49553049553049553222210901660001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066600600294396000001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)4651004651004651016816878136800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
بیلت 6063-7آلومینیوم ایران(ایرالکو)نقدی10899301089930108993202021798600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهآلومینیوم ایران00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
بیلت 6063-8آلومینیوم ایران(ایرالکو)نقدی00001089930001396/10/261396/11/01انبار کارخانهآلومینیوم ایران00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
جو دامیقزاقستانسلف000091000001396/10/261396/12/02بندر امیرآبادسرمایه گذاری بین المللی ریبو رویال کیش00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی92000920009200102/276102/2769409392001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920083/96583/9657724780001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8800088000880040/0840/083527040001396/10/261396/11/04باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920063/75263/7525865184001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200153/085153/08514083820001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200103/93103/939561560001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200363/983363/98333486436001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200109/12109/1210039040001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910089/11489/1148109374001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریزنقدی0000603530001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی0000330000001396/10/261396/11/03بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371303027711300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)28000028000028000464612880000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف366790369490363491078484177945460001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی61750062339058249539020001239530200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جمنقدی51500051500046819109201656852840000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجالنقدی515000515000468193528630324450000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی رجال00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریزنقدی0000603530001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371202018474200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066240240117758400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903726726267915780001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571888843622480001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی9237109237109237110109237100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی0000923710001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)92371092371092371303027711300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066640640314022400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200219/324219/32420177808001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9200092000920083/26583/2657660380001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200155/525155/52514308300001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200228/551228/55121026692001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200354/789354/78932640588001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200170/811170/81115714612001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی61750062339058249539020001239530200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی3250603250603250620020065012000001396/10/261396/11/03بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957113213265433720001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی0000621100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریزنقدی0000603530001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جمنقدی5195405201904723128801536798387840001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی (مچینگ)49553049553049553222210901660001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف (مچینگ)4059304059304059314014056830200001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957113213265433720001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف49571049571049571286220109056200001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)49571049571049571330330163584300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)51473051473051473555528310150001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف499540499540499543745527474700001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)49954049954049954222210989880001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف491880499820471526059948870800001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف5008305121104905224861254631117960001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
شکر سفیدقند پیرانشهرنقدی (مچینگ)2600002600002722025256500000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهفرآورده های غذائی وقندپیرانشهر00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند پیرانشهرنقدی2600002600002722050256500000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهفرآورده های غذائی وقندپیرانشهر00
جو دامیقزاقستانسلف000091000001396/10/261396/12/02بندر امیرآبادسرمایه گذاری بین المللی ریبو رویال کیش00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی92000920009200102/276102/2769409392001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920083/96583/9657724780001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی8800088000880040/0840/083527040001396/10/261396/11/04باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920063/75263/7525865184001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200153/085153/08514083820001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200103/93103/939561560001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200363/983363/98333486436001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200109/12109/1210039040001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910089/11489/1148109374001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910035/69935/6993248609001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100545/987545/98749684817001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910096/51196/5118782501001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910043/8143/813986710001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910085/41485/4147772674001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی (مچینگ)49553049553049553444421803320001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف49571049571049571286220109056200001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)4957104957104957111011054528100001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)49571049571049571330330163584300001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف514730514730514731199759390680070001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)51473051473051473555528310150001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف499540499540499543745527474700001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)49954049954049954222210989880001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف5008305121104905224861254631117960001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف491880499820471526059948870800001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315067678810500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد اراکنقدی1285001285001285045245258082000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت پاسارگاد تبریزنقدی1375201375201375262628526240001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت پاسارگاد تهراننقدی1315001315001315019419425511000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 6070نفت جینقدی1285001285001285050050064250000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903748748276034440001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف366790369490363491078484177945460001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
عدس درشتکانادانقدی0000340000001396/10/261396/11/03اصفهانبازرگانی داریک تجارت بین الملل پارسی00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040040036080000001396/10/261396/11/02کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی (مچینگ)9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی9020090200902016001200108240000001396/10/261396/11/02کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف (مچینگ)4059304059304059314014056830200001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
گندم خوراکیهمداننقدی9020090200902020002000180400000001396/10/261396/11/02همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی90890908909020120080072712000001396/10/261396/11/02کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی9129092590902020001600146788000001396/10/261396/11/02فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخراسان رضوینقدی9020090200902040040036080000001396/10/261396/11/02خراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی9082090900902024001600145400000001396/10/261396/11/02زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیگلستاننقدی99220992209020184002000198440000001396/10/261396/11/02گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
روغن خام کلزااکسدانهنقدی3250003250003250010010032500000001396/10/261396/11/03تهرانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام کلزاکشت و صنعت ره آوراننقدی0000325000001396/10/261396/11/03کهگیلویه و بویر احمدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیاصفهاننقدی90200902009020160080072160000001396/10/261396/11/02اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی92090920909020120040036836000001396/10/261396/11/02یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902012001200108240000001396/10/261396/11/02آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جمنقدی4601904688804550723211012467861790001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی جم00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)45507045507045507484821843360001396/10/261396/10/30انبار کارخانهشرکت پتروشیمی لرستان00
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)46331046331046331242411119440001396/10/261396/10/30انبار کارخانهشرکت پتروشیمی لرستان00
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی47555047555047555720700332885000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر هامون کپورچالسلف1650001650001650025254125000001396/10/261396/11/18انبار کارخانهمرغ مادر هامون کپورچال00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی000085000001396/10/261396/11/04یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی000085000001396/10/261396/11/04یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)سیستان و بلوچستاننقدی95000950009500145/974145/97413867530001396/10/261396/11/03سیستان و بلوچستانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی9200092000920032/20732/2072963044001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی92000920009200162/685162/68514967020001396/10/261396/11/04ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی00001084350001396/10/261396/11/01انبار کارخانهتولیدات پتروشیمی قائد بصیر00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)49066049066049066640640314022400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف49066049066049066252022901123611400001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)4955304955304955317617687213280001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهاننقدی (مچینگ)2800002800002800016116145080000001396/10/261396/10/30انبار کارخانهنفت سپاهان00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف40593040593040593540360146134800001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف (مچینگ)36903036903036903748748276034440001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف3690303690303690316501034381577020001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندسلف36239036266036165940500181270400001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروندنقدی39855039855039855888835072400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی اروند00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف366790369490363491078484177945460001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی4926904988804651057422002991305260001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)4651004651004651016816878136800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمسلف5534705534705534722013273058040001396/10/261396/11/08انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جمنقدی53240053859052669528336179438160001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جمنقدی537590546390526691320330178050180001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جمنقدی53740053740053740442211822800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پلی پروپیلن جم00
قیر PG6422نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000131000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000134000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)4955304955304955310104955300001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف495530495530495531120990490574700001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی (مچینگ)49553049553049553444421803320001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200219/324219/32420177808001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)49571049571049571222210905620001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)6464306464306464320/1620/1613032028801396/10/261396/10/26انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)46510046510046510484822324800001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مهاباد00
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی4955304955304955313211054508300001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی5450905450905450915415483943860001396/10/261396/11/02انبار کارخانهپتروشیمی لاله00
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی4955304955304955311221034512378020001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف4965505009204955311601000497445800001396/10/261396/11/17انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9200092000920083/26583/2657660380001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200155/525155/52514308300001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200228/551228/55121026692001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200354/789354/78932640588001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی92000920009200170/811170/81115714612001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی61750062339058249539020001239530200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی امیر کبیر00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی3250603250603250620020065012000001396/10/261396/11/03بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیرسلف3648403663903634913401000365089400001396/10/261396/12/20انبار کارخانهشرکت پتروشیمی غدیر00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910035/69935/6993248609001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100545/987545/98749684817001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910096/51196/5118782501001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910043/8143/813986710001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910085/41485/4147772674001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910023/46723/4672135497001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100106/517106/5179693047001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف38003039229036903565429921140563380001396/10/261396/11/06انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادانسلف (مچینگ)4059304059304059314014056830200001396/10/261396/11/10انبار کارخانهپتروشیمی آبادان00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1052701059001051038003000316303000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی1121101121101121150005000560550000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی0000619110001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه00
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی619110619110619111408049528800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
شمش 1000p-99.8آلومینیوم ایران(ایرالکو)نقدی (مچینگ)10246301024630102463440440450837200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهآلومینیوم ایران00
شمش 1000p-99.8آلومینیوم ایران(ایرالکو)نقدی10246301024630102463260260266403800001396/10/261396/11/01انبار کارخانهآلومینیوم ایران00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف491880499820471526059948870800001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف478990490550475801650902432882120001396/10/261396/11/24انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف5008305121104905224861254631117960001396/10/261396/11/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
قیر 6070نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128500001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159770001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپالایش نفت جی00
عدس درشتکانادانقدی0000340000001396/10/261396/11/03اصفهانبازرگانی داریک تجارت بین الملل پارسی00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)4957104957104957113213265433720001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپتروشیمی مارون00
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)49571049571049571242411897040001396/10/261396/10/30انبار کارخانهپلیمر کرمانشاه00
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولسلف (مچینگ)49571049571049571666632716860001396/10/261396/11/07انبار کارخانهپلیمر آریا ساسول00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی49571049571049571946770381696700001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی مهر00
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی49571049571049571594440218112400001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی ایلام00
شکر سفیدقند پیرانشهرنقدی (مچینگ)2600002600002722025256500000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهفرآورده های غذائی وقندپیرانشهر00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/10/261396/11/01انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی (مچینگ)9020090200902040040036080000001396/10/261396/11/02کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی (مچینگ)9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی9020090200902016001200108240000001396/10/261396/11/02کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100123/424123/42411231584001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9100091000910031/78231/7822892162001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی91000910009100393/004393/00435763364001396/10/261396/11/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200400/214400/21436819688001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200108/265108/2659960380001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/10/261396/11/02انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند پیرانشهرنقدی2600002600002722050256500000001396/10/261396/11/01انبار کارخانهفرآورده های غذائی وقندپیرانشهر00
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی64941065769064608910750488561600001396/10/261396/11/01انبار کارخانهپتروشیمی تبریز00
روغن خام کلزااکسدانهنقدی3250003250003250010010032500000001396/10/261396/11/03تهرانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی9200092000920056/35956/3595185028001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی9200092000920043/11243/1123966304001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)هرمزگاننقدی92000920009200115/466115/46610622872001396/10/261396/11/03هرمزگانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیهمداننقدی9020090200902020002000180400000001396/10/261396/11/02همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی90890908909020120080072712000001396/10/261396/11/02کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیخوزستاننقدی9020090200902080080072160000001396/10/261396/11/02خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیفارسنقدی9129092590902020001600